Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

wetgeving

De wetgeving in Nederland is totaal in orde.

Lees voor de basis van reintegratie: reïntegratie.com (klik)

Goede compacte informatie over wetgeving, in .doc briefvorm zodat u e.e.a. in eigen woorden kunt sturen naar werkgever met het verzoek zich er aan te houden, downloadt u hier: http://burn-out.mobi/docs/Totaalbrief-juridisch-kader-werknemer-aan-werkgever.doc

Er is de WvP, Wet Verbetering Poortwachter, waarbij werkgever en werknemer consensus moeten bereiken over een pva, plan van aanpak, dat probleemanalyse, (externe) herstelinterventies behelst en later, indien het niet ten koste gaat van de gezondheid, heroppakken van werk.

De wet voorziet ook in verplichting de werkplek aan te passen aan de beperkingen van de werknemer.

De WGBO schrijft voor dat een arts richtlijnen moet hanteren, als professionele standaard, en dat slechts mag worden afgeweken als aan 2 voorwaarden is voldaan: a) het is in het voordeel van de patient b) het afwijken gebeurt schriftelijk, en wetenschapellijk beredeneerd.

Verder stelt de WGBO dat een patient zelfbeschikkingsrecht heeft, en zelf behandelaar en behandELING mag kiezen.

De arts heeft nogal wat plichten: goed hulpverlenerschap, de informatieplicht die inhoudt dat hij zowel diagnose moet stellen, als de patient moet voorlichten over alle mogelijke behandelingen, waarbij de patient kiest.

Het zal duidelijk zijn hoeveel wetten worden overtreden in het geval dat een werkgever samen met bedrijfsarts een zieke werknemer bij HSK aanmelden:

- de WvP (werknemer is het niet eens met plan van aanpak,, maar alle protest wordt gesnoerd door onmiddellijke looninhouding)
- de WGBO: arts volgt niet arbeidsgeneeskundige richtlijn en tests, arts stelt geen diagnose, arts noemt geen behandelinitiatieven,;'arts meldt aan'
- GZ NIP psycholoog weet dat het niet klopt maar stelt desondanks een valse diagnose, om zijn functie bij HSK te behouden en over 2 jaar BIG registratie te hebben
- de verzekeraar wordt getild door een verzonnen, niet arbeidsgerelateerde DSM diagnose en verkeerde CAS code
- de werknemer wordt verder nog getild: zijn verzekering wordt belast, met de verkeerde diagnose, verkeerde behandeling. Het verkeerd diagnostiseren en behandelen voegen hem additionele, vermijdbare schade toe. De zieke werknemer is totaal de klos - maar hij heeft te weinig geld om rechtshulp te betalen, die namens hem optreedt.

Door NIET-handhaving van goede wetten, worden er heel wat bewust overtreden, en zieke werknemers zijn stelselmatig de klos.